Ochrana osobních údajů.

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Kolář, Brněnská 305/17, 500 09 Hradec Králové 9, IČ: 62723448, DIČ: CZ7109253063 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce

adresa: Brněnská 305/17

email: info@folie-plachty.cz

telefon: 608 734 029

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Svěřené osobní údaje správce neposkytuje žádné třetí straně, vyjma společností podílejících se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, včetně přepravy zboží.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, a to včetně smlouvy o přepravě, podle čl. 6, odst. 1  písm. b) GDPR

   

 • 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, včetně zajištění přepravy zboží či jeho osobního vyzvednutí na prodejně; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy včetně přepravy zboží, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

 • 3. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

   

  IV. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

 • 2. po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

   

  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou společnosti

 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,

 • zajišťující služby spojené s provozování e-shopu. Tyto firmy s osobními údaji nijak nepracují, pouze mohou nahlížet do jejich databáze.

 • naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
 • 2. Správce nepředá osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Toto lze učinit pouze s Vaším výslovným souhlasem.

   

  VI. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

   

  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Všechna datová úložiště jsou šifrovaná.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

  VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ při odeslání objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.