Ochrana osobních údajů.

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Kolář, Brněnská 305/17, 500 09 Hradec Králové 9, IČ: 62723448, DIČ: CZ7109253063 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce

adresa: Brněnská 305/17

email: folie.hk@seznam.cz

telefon: 608734029

   3. Osobními údaji. které zpracováváme, jsou:

   jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

    

   II. Účel zpracování a doba uložení:

   1. Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb mezi vámi a správcem. 

   Jde o zákonný důvod, kdy vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, vaše osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží. Bez těchto údajů nemůžeme uzavřít kupní smlouvu a dodat řádně zboží. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

    

   2. Plnění zákonných povinnosti a to účetní, daňové a archivační, dále poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům:

   a. za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let.

   b. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění.

   c. poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu.

   Správce je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 5 let.

    

   3. Oprávněné zájmy podnikatele a ochrana práv

   Údaje potřebné pro účinnou obhajobu v případě sporu – doba archivace údajů 3 roky plus případné trvání sporu.

   Zákazník odesláním objednávky (nebo zakoupením zboží na prodejně) potvrzuje, že byl seznámen s těmito informacemi o zpracování údajů a že je bere na vědomí.

    

   Po uplynutí zákonných lhůt správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje a fyzické doklady skartuje.

    

   III. Předávání osobních údajů třetím subjektům

   Z důvodu řádného plnění smlouvy je nutné, aby správce předal údaje třetím subjektům.  Jedná se o osoby

   §  podílející se na dodání zboží, realizaci plateb na základě smlouvy (např. přepravní společnosti, banka, atd.)

   §  zajišťující služby provozování e-shopu a tvorbou webových stránek,

   §  zajišťující účetní a daňové služby.

   Tyto subjekty mohou nakládat s osobními údaji vždy jen dle zákona, případně dle uzavřených zpracovatelských smluv a v souladu s GDPR a s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. 


   Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). 

    

   IV. Podmínky zabezpečení


   Prohlašujeme, že abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme v souladu s GDPR přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

    

   Jelikož nám velmi záleží na ochraně vašich osobních údajů, pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení a jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vašim zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data a údaje jsou uložena či archivována pouze na zařízeních nebo v místnostech s omezeným, a pečlivě kontrolovaným přístupem. Přístup k osobním datům mají jen pověřené osoby.

    

   V. Vaše práva jako účastníka související se zpracováním osobních údajů

   Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).


   Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

    

   VI. Závěr

   Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů jsou příslušné české soudy.

   V případě jakýchkoliv pochybností máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

   Tyto podmínky platí od 25.5.2018 a správce si vyhrazuje právo je kdykoliv v budoucnu aktualizovat.

    

   Veškeré dotazy, připomínky a námitky ohledně zpracování osobních údajů směřujte prosím na kontaktní email: folie.hk@seznam.cz nebo na tel. 608734029.